Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

O Sugo ni Allah,maaari bang matulog ang iisa sa amin kapag siya ay sa kalagayang Junub? Nagsabi siya: Oo,Kapag nakapagsagawa ng Wudhu ang isa sa inyo ay maaari siyang matulog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng Wudhu ang isa sa inyo,maglagay siya sa ilong niya ng tubig,pagkatapos ay isinga niya ito,At sinuman ang gumamit ng bato [sa paglilinis],gawin niya itong gansal.At kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog,hugasan niya ang dalawang kamay niya bago niya ito ipasok sa lalagyan [ng tubig] ,nang tatlong beses,Dahil katunayan ang isa sa inyo ay hindi niya nalalaman kung saan niya nailagay ang kamay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong iwanan ang apoy sa tahanan ninyo kapag kayo ay matutulog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sabihin mong: O Allah! tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan-ang Nakakaalam sa mga lingid at mga nakikita;Panginoon ng lahat ng bagay at Tagapamahala nito,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahain maliban sa Iyo,Ako ay nagpapakupkop sa Iyo, mula sa kasamaan ng aking sarili at kasamaan ni Satanas at sa mga kasamaan niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang impyernong ito ay kalaban ninyo, at kapag kayo ay nakatulog na, ay papatayin o papawiin ko siya sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag nagnais siya noon na humiga, inilalagay niya ang kanang kamay niya sa ilalim ng pisngi niya. Pagkatapos ay nagsasabi siya: "Allāhumma qinī `adhābaka yawma tab`athu `ibādak. (O Allāh, iligtas Mo ako sa parusa Mo sa araw na bubuhayin Mo ang mga lingkod Mo.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses