Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Isinumpa ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ang lalaking nagsusuot ng kasuutan ng babae at ang babaing nagsusuot ng kasuutan ng lalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na si 'Abdurrahmān bin 'Awf at Zubayr bin Al-'Awwām-malugod si Allah sa kanila-ay nagreklamo ng mga kuto sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsusuot lamang ng sutla ang sinumang walang bahagi sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ang pagsusuot ng sutla at ginto sa mga lalaki ng Kalipunan ko at ipinahintulot sa mga babae nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ahitin ninyo ito: ang lahat nito, o hayaan ninyo ito: ang lahat nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag naputol ang pamigkis ng sandalyas ng isa sa inyo, huwag siyang maglakad suot ang kabila hanggang sa naayos niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Palitan ninyo ito at iwasan ninyo ang kaputian [ng balbas].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong bunutin ang uban sapagkat tunay na ito ay liwanag ng Muslim sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na magkulay dalandan ang lalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses