زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مردی که لباس زنانه می پوشد و بر زنی که مانند مردان لباس بپوشد، لعنت فرستاد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم پيوندزننده و زنی که درخواست پيوند مو می کند و نيز زنی که خالکوبی می نمايد و زنی که درخواست خالکوبی می کند، لعنت نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام رضى الله عنهم در يکی از جنگ ها از وجود شپش در بدن شان نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شکایت نموده و ابراز ناراحتی کردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
فقط کسی لباس ابریشمی می پوشد که هيچ بهره ای - از آن در آخرت - ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
لباس ابریشم و طلا، بر مردان امتم حرام و برای زنان شان حلال شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه اش را بتراشيد يا همه اش را بگذاريد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه بند کفش يکی از شما پاره شد، نبايد با لنگه ی ديگر راه برود تا آنکه لنگه ی آسیب دیده را تعمير کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اين را تغيير دهيد و از رنگ سياه بپرهيزيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
موهای سفيدِ (سر و صورت) را نَکَنيد؛ زيرا نورِ مسلمان در روز قيامت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از اينکه مردها به بدن يا لباس خود زعفران بزنند - يا لباس زرد و زعفرانی رنگ بپوشند - نهی فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی