උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වේදනාවෙන් පෙළෙන විට මම එතුමාණන් වෙත පිවිස එතුමාණන්ව අත ගෑවෙමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කිසිවකු හෝ මා වෙත සලාම් පවසන්නේ ද ඔහුට මා පිළිතුරු වශයෙන් සලාම් පවසන තෙක් අල්ලාහ් මට මාගේ ප්රාණය ලබා දෙනු මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ