Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, tôi nghe giọng nói của Thiên Sứ yếu đi, tôi cảm thấy là Người đang đói, nhà mình còn gì ăn không? Bà Ummu Salaim nói: Còn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mặt trăng đã chẻ làm đôi thành hai mảnh vào thời Thiên Sứ của Allah, một mảnh nằm bên sườn núi và một mảnh nằm bên trên đỉnh núi. Thiên Sứ của Allah nói: Lạy Allah, xin Ngài chứng giám.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ngươi hãy kính sợ Allah mà giữ vợ của ngươi lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có lần chúng tôi cùng Thiên Sứ của Allah trong một chuyến đi. Chúng tôi đã ròng rã đi liên tục không ngừng cho đến tận cuối đêm. Rồi chúng tôi buồn ngủ. Quả thật, không có cơn buồn ngủ của người lữ hành nào hơn cơn buồn ngủ đó của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã không thức dậy cho đến khi mặt trời đã nóng lên. Người thức dậy đầu tiên là người này, rồi người này, tiếp đến là người, rồi đến Umar bin Al-Khattab.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp