උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අහෝ ආඉෂා, ඔබ අවදි වී විත්ර් ඉටු කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් වෙනුවෙන් අපි එතුමාගේ මිස්වාක් දැහැටිය හා ජලය සූදානම් කරන්නන් ලෙස සිටියෙමු. අල්ලාහ් එතුමාණන්ව අවදි කිරීමට අභිමත කළ වේලාවෙහි එතුමාණන්ව අවදි කරවයි. පසුව එතුමාණන් දත් පිරිසිදු කර, වුළූ ධෝවනය කර, සලාත් ඉටු කරයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
රාත්රිය ආරම්භයේ එහි මධ්යයේ මෙන්ම එහි අවසානයේ යන රාත්රියේ සෑම කොටසකම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා විත්ර් ඉටු කර ඇත. එතුමාගේ විත්ර් සලාතය සහර් වේලාවේ අවසන් විය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ ජනයිනි, නුඹලා සලාමය පතුරුවන්න. ලේ ඥාතීන් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන්න. ආහාර සපයන්න. ජනයා නිදමින් සිටියදී රාත්රියේ නැගිට සලාතය ඉටු කරන්න. නුඹලා සාමයෙන් ස්වර්ගයට පිවිසෙනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම නබි-සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්-තුමා අලී හා ෆාතිමා වෙත රාත්රියේ පැමිණ ඔබ දෙපළ සලාතය ඉටු නොකරන්නෙහුද? යැයි විමසා සිටියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අළුයම විත්ර් (ඉටු කිරීම) සඳහා යුහුසුළු වන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතුරින් කිසිවකු සලාතය ඉටු කරමින් සිටිය දී අඩ නින්ද ඇති වූ විට ඔහුගෙන් නින්ද පහව යන තෙක් නිදාගනිත්වා.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතුරින් කෙනෙකු දිරිමත්ව සලාතය ඉටු කරනු වස්, ඔහු විඩාවට පත් වී විට නිදා ගනිත්වා!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඉවත් වනු, ඔබට හැකියාව ඇති දෑ ඔබ පිළිපදිනු. එහෙයින් අල්ලාහ් මත දිවුරා සිටිමි. නුඹලා විඩාවට පත්වන තෙක් අල්ලාහ් විඩාවට පත් නොවෙයි. ඔහු වෙත දහමෙහි වඩාත් ප්රියමනාප වනුයේ එය ඉටු කරන්නා එහි අඛණ්ඩව රැඳී සිටීමය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ