Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay iniibig niya ang [pag-una] ng kanan sa pagsuot Niya ng sapatos,sa pagsusuklay niya,paglilinis niya,at sa lahat ng ginagawa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala pa akong nakita na may buhok [hanggang sa balikat] sa damit na pula,na higit na maganda mula sa Sugo ni Allah-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ako sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang siya ay nasa tolda,sa kanya ay mayroong pula mula sa suot ng Angkan ni Adan,Nagsabi siya:Naglabas si Bilal ng lalagyan [ng tubig para sa Wudhu],kinuha niya ang natitirang tubig at lalagyan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay pumasok, nang araw ng pagsakop, sa Makkah habang nakasuot siya ng itim na turban.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, isang umaga habang nakasuot siya ng isang damit na may mga larawang sintadera, na yari sa buhok na itim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, habang nakasuot siya ng dalawang kasuutang luntian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakaibig noon sa mga kasuutan para sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay ang kamisa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses