උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) පාවහන් පැළඳීමේ දී ද හිසකෙස් සැකසීමේ දී ද පිරිසිදු කිරීමේ දී ද එමෙන්ම එතුමාණන්ගේ සෙසු සියලු කටයුතු වල දී ද එතුමාණන්ට දකුණත ප්රිය මනාප විය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ