ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നബി(സ) തന്റെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കലിലും മുടി ചീകലിലും ശുദ്ധീകരണത്തിലും തന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും വലതിനെ മുന്തിക്കുമായിരുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ചുമലോളമെത്തുന്ന മുടിയുള്ള, ചുവന്ന വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഒരാളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്