زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کردن از سمت راست را در پوشيدن کفش، شانه کردن موها، وضو گرفتن و در همه ی کارهايش می پسنديد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچکس را ندیدم که همچون رسول الله صلی الله علیه وسلم موهایی پایین تر از لاله ی گوش هایش و لباسی قرمز به تن داشته باشد و از ایشان زیباتر باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
درحالی که رسول الله صلى الله عليه وسلم در خيمه ی سرخ رنگش بود نزد ایشان رفتم که بلال رضی الله عنه آب وضوی ایشان را آورد. برخی از اصحاب به آب وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم دست يافتند - و برای تبرک به خود ماليدند - و آنها که بی نصیب ماندند، به آبی که دوستان شان گرفته بودند، دست می کشيدند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم روز فتح مکه درحالی وارد مکه شد که عمامه ای سياه بر سر داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحِ يکی از روزها درحالی از خانه بيرون رفت که پيراهنی از موی سياه منقوش به کاروان شتر بر تن داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم را درحالی ديدم که دو لباس سبز پوشيده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دوست داشتنی ترين لباس نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمیص بود.
عربي انگلیسی فرانسوی