Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-siya ay nagdadasal ng dalawang tindig na magaan pagkatapos ng pagsikat ng Bukang-liwayway
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay hindi niya iniiwan ang apat na tindig bago ang dasal ng Dhuhr at dalawang tindig bago ang Subh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magpanatili sa apat na tindig bago ang dasal na Dhuhr at apat na tindig pagkatapos nito,Ipagkakait ni Allah sa kanya ang Impiyerno))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ginawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na magpanatili sa mga bagay ng Kusang-loob,tulad ng [pagpapanatili niya] sa dalawang tindig na dasal sa Al-Fajr.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag natapos ang Nagtatawag ng Āzān sa unang beses mula sa dasal ng Fajr,titindig siya,at yuyuko sa dalawang tindig na magaan bago ang dasal ng Fajr,pagkatapos na maging hayag (tiyak) ang dasal ng Fajr,pagkatapos ay hihiga siya banda nitong kanan,hanggang sa dumating sa kanya ang nagtatawag ng Azan upang itindig ang dasal.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah,nagsabi siya,Sinabi ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:(( Kapag nagdasal ang isa sa inyo ng dalawang tindig(raka-ah) bago sumapit ang madaling araw,ay humiga ito sa bandang kanan niya)) Nagsabi sa kanya si Marwan bin Al-Hakam:"Hindi ba ginagantimpalaan ang isa sa amin sa paglalakad niya sa masjid hanggan`t sa humiga siya sa bandang kanan nito?"Nagsabi si Abdullah sa Hadith nito:nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya:At naiparating ito kay Ibn Umar,at nagsbi siya:Nagparami si Abe Hurayrah sa kanyang sarili,Nagsabi siya: At sinabi kay Ibni Umar:Ikaw ba ay tumatanggi sa mga ilan sa sinasabi niya?Nagsabi siya: Hindi,ngunit siya ay naghihikayat,at naduwag tayo)),Nagsabi siya:At naiparating ito kay Abe Hurayrah,at nagsabi siya:(( At ano ang kasalanan ko,kung ito ay naisa-ulo ko at nakalimutan nila)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses