Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag nakakita ang isa sa inyo ng panaginip na naiibigan nito,tunay na ito ay mula kay Allah-Pagkataas-taas Niya, Purihin niya si Allah rito,at ipagsabi niya ang tungkol dito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mabuting panaginip ay mula kay Allah at ang masamang panaginip ay mula sa Demonyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang natira sa pagkapropeta kundi ang mga mubashshirah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakakita sa akin sa panaginip ay makikita niya ako sa pagkagising, o para bang nakita niya ako sa pagkagising; hindi lumilitaw ang Demonyo sa anyo ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nalapit ang [huling] panahon, ang panaginip ng Mananampalataya ay hindi halos nagsisinungaling. Ang panaginip ng Mananamapalataya ay isang bahagi mula sa apatnapu't anim na bahagi ng pagkapropeta.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na kabilang sa pinakasukdulan sa mga kabulaanan ay ang mag-angkin ang tao [na anak daw siya] ng hindi niya ama, o [magpanggap na] ipinakita sa mata niya ang hindi niya nakita, o magsabi tungkol sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng hindi nito sinabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakabulaan sa mga kabulaanan ay na magkunwari ang lalaki na nakita ng mga mata niya ang hindi naman nakita ng mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses