උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඔබ අතරින් කිසිවකු හෝ තමන් ප්රිය කරන සිහිනයක් දුටු විට සැබැවින්ම එය උත්තරීතර අල්ලාහ්ගෙන් වූවකි. එබැවින් ඒ සඳහා ඔහු අල්ලාහ්ට ප්රශංසා කළ යුතුයි. ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දැහැමි සිහින අල්ලාහ්ගෙන් වූවකි.අයහපත් සිහින ෂයිතාන්ගෙන් වූවකි
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නබිත්වයෙන් (දිව්ය සම්බන්ධතා අතරින්) ශුභාරංචි දෙනු ලබන දෑ හැර වෙනත් කිසිවක් ඉතිරි වී නැත.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු මා සිහිනයෙන් දුටුවේ ද ඔහු අවදියෙන් සිටියදී මා දකිනු ඇත. - එසේ නැතිනම්, අවදියෙන් සිටියදී ඔහු මා දකින්නාක් මෙනි. - ෂෙයිතාන් මාගේ හැඩරුව නොගනියි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අවසන් කාලය සමීප වන විට, දේව විශ්වාසවන්තයාගේ සිහිනය බොරුවක් බවට පත් නොවන්නේය. දේව විශ්වාසවන්තයාගේ සිහිනය නබිත්වයේ කොටස් හතළිස් හයෙන් එක් කොටසකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම මුසාවෙන් අතිමහත් මුසාව තම පියා නොවන මිනිසෙකුට පියා යැයි ඇමතීමත් තමන් නොදුටු දෑ දෑසින් දුටු බව පෙන්වීමත් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් නොපැවසූ දෑ පැවසූ බවට පැවසීමත්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මුසාවෙන් බරපතලම මුසාව වනුයේ මිනිසා, තම දෑසින් නොදුටු දෙයක් තම දෑසට පෙන්වනු ලැබීය යැයි පැවසීමය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ