زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرگاه يکی از شما خوابی ديد که از آن خوشَش می آيد، بداند که آن خواب از سوی الله است پس باید الله را سپاس گوید و آن را - برای ديگران - بازگو نماید.
عربي انگلیسی فرانسوی
خواب خوب از سوی الله است و خوابِ بد (خواب پريشان) از سوی شيطان.
عربي انگلیسی فرانسوی
از نبوت چيزی جز بشارت ها باقی نمانده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس مرا در خواب ببيند، در بيداری نيز مرا خواهد ديد - يا گويا مرا در بيداری ديده است؛ - شيطان نمی تواند خودش را شبيهِ من کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزديک قيامت، کمتر اتفاق می افتد که خواب مؤمن دروغ از آب درآيد؛ خواب مؤمن بخشی از چهل و شش بخش نبوت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
از بزرگ ترين دروغ ها، اين است که شخصی خودش را به غيرِ پدرش نسبت دهد يا مدّعیِ ديدن خوابی شود که نديده است يا سخنی را به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبت دهد که ایشان نگفته است.
عربي انگلیسی فرانسوی
يکی از بزرگ ترين دروغ ها اين است که انسان چيزی را که خواب نديده، وانمود کند در خواب ديده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
«آيا کسی از شما خوابی ديده است؟» و کسی که الله می خواست، خوابش را تعريف می کرد. يک روز صبح به ما فرمود: «امشب دو ملک (درخواب) نزدم آمدند و به من گفتند: با ما بيا و من با آن دو رفتم».
عربي انگلیسی فرانسوی
بخشی را درست گفتی و بخشی را اشتباه.
عربي انگلیسی فرانسوی