උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

එසේනම්, ඔබ ඔබේ දෙමව්පියන් වෙත ගොස් ඔවුන් දෙපොළ සමඟ සුහදව කටයුතු කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
පස් ගෑවුණු නාසයේ තරම! පස් ගෑවුණු නාසයේ තරම! පස් ගෑවුණු නාසයේ තරම! කිසිවකු ළඟ තම දෙමව්පියන්ගෙන් කෙනෙකු හෝ ඔවුන් දෙදෙනාම හෝ වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයේ හිඳ ඔහු ස්වර්ගයට නොපිවිසෙන්නේ නම් (කෙතරම් අවමානයක් ද?)
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! මිතුදම් පාන්නට වඩාත් උරුමය ඇත්තේ කාහටද? ඔබේ මවට. පසුව ඔබේ මවට. පසුව ඔබේ මවට. පසුව ඔබේ පියාට. පසුව ඔබේ සමීප ඥාතීන්ට, ඔබේ ඥාතීන්ට යැයි පැවසූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දරුවකු පියකුට අනුමත නොවන්නේය. නමුත් ඔහු ඔහුව වහලෙකු සේ දුටුවානම් මිස. එවිට ඔහුව මිලට ගෙන ඔහු නිදහස් කරනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ