زیر شاخه ها

فهرست احادیث

پس نزد پدر و مادرت برگرد و رفتار نيک و پسنديده ای با آنان داشته باش.
عربي انگلیسی فرانسوی
خوار و زبون باد، خوار و زبون باد، خوار و زبون باد کسی که پدر و مادرش، هر دو يا يکی از آنها به سن پيری برسند و او (با خدمت به آنها) وارد بهشت نشود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، چه کسی بيش از همه ی مردم به خوش رفتاری من سزاوارتر است؟ فرمود: «مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت و آنگاه به پدرت نيکی کن و به همين ترتيب به هرکس که به تو نزديک تر است».
عربي انگلیسی فرانسوی
گفتم: ای رسول خدا، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: «مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، آنگاه پدرت و پس از آنها افراد نزدیک تر و نزدیک تر».
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد آنان بازگرد و از آنها اجازه بگیر؛ اگر به تو اجازه دادند جهاد کن، در غیر این صورت به آنان نیکی کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
رضای خداوند در رضايت پدر و مادر است و خشم خداوند در خشم پدر و مادر.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه عده ای از نيروهای پشتيبانی يمن نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه می آمدند، عمر رضی الله عنه از آنها می پرسيد: آيا اويس بن عامر با شماست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين نيکی اين است که شخص با دوستان پدرش ارتباط داشته باشد (و حقّ دوستی آنها با پدرش را ادا کند).
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ فرزندی نمی تواند حق پدرش را ادا کند، مگر اينکه پدرش را برده ی کسی ببيند و او را خريداری و آزاد کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه نفر از منزل خارج شده و راه مى رفتند که باران شروع به باریدن گرفت؛ بنابراین به غارى در كوهى پناه بردند که سنگ بزرگى غلطيد و در غار را بر آنان بست.
عربي انگلیسی فرانسوی
برده ی درستکار دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی