උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඥාතී සම්බන්ධකම් පවත්වන්නා (එසේ සම්බන්ධකම් පැවැත්වීමෙන් පමණක්) කෘතවේදී නොවේ. නමුත් නියම ඥාතී සම්බන්ධකම් පවත්වන්නා යනු ඥාතී සම්බන්ධකම් බිඳ වැටුනු විට ඔවුන් සමග නැවත සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්නාය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම අෂ්අරීන්වරු යුද්ධයේදී යුධ මෙවලම් හිග වූ විට හෝ මදීනාවේ ඔවුන්ගේ පරපුරට ආහාර අඩු වූ විට හෝ
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ