فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

خپلوي پالونکی هغه څوک نه دی چې د نیکۍ مقابل کې نیکي وکړي، بلکه هغه څوک دی چې کله ورسره خپلوي پرې کړای شي هغه یې بیرته رغوي.
عربي انګلیسي فرانسوي