ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്നാൽ പകരമായി ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനല്ല. മറിച്ച്, തന്നോടുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചാൽ അത് ചേർക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്