زیر شاخه ها

فهرست احادیث

به جا آوردن پيوند خويشاوندى به طور متقابل صله ی رحم راستين نيست، بلكه صله ی رحم راستين هنگامى است كه اگر خويشاوندان ارتباط خويش را با كسى قطع كردند، او همچنان پيوند خويشاوندى را با آنان حفظ مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
برادرت ظالم باشد یا مظلوم، او را ياری کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
مؤمنی که با مردم و در ميان آنها زندگی می کند و بر اذيت و آزارشان شکيباست، بهتر از از مؤمنی است که از مردم کناره گيری می کند و در برابر اذيت و آزارشان شکيبايی نمی ورزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که توشه ی اشعری ها در جنگ تمام می شود يا زمانی که غذای شان در مدينه کاهش می يابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رسيد که بین بنی عمرو بن عوف اختلاف و دعوايی پديد آمده است؛ از اين رو رسول الله صلى الله عليه وسلم با تعدادی از مردم، جهت ایجاد صلح و آشتی میان آنها نزدشان رفت.
عربي انگلیسی فرانسوی