زیر شاخه ها

فهرست احادیث

همانا دعا عبادت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
چیزی نزد الله گرامی تر از دعا نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
دعای شخص مسلمان برای برادرش در غيابِ او پذيرفته می شود؛ بالای سرش فرشته ای گماشته شده که هرگاه برای برادرش دعای خير می کند، آن فرشته می گويد: آمين؛ و همانندِ آن نصيب تو باد.
عربي انگلیسی فرانسوی