Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinagkatiwala ni Allāh ang matris sa isang anghel at nagsabi ito: "O Panginoon ko, punlay; o Panginoon ko, malalinta; o Panginoon ko, kimpal." Kaya kapag ninais ni Allāh na tapusin ang paglikha roon, magsasabi ito: "O Panginoon ko, lalaki po ba o babae? Hapis po ba o maligaya? Kaya ano po ang panustos? Kaya ano po ang taning?" Nagsusulat ng gayon habang nasa tiyan ng ina niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag, nilikha ang mga jinn mula sa liyab ng apoy, at nilikha si Adan mula sa nilarawan sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi sumasama ang mga anghel sa mga manlalakbay na may kasamang aso o kalembang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ako ay nakakikita ng hindi ninyo nakikita. Umungol ang langit at nagkaroon ito ng karapatang umungol. Wala roong isang puwang ng singluwag ng apat na daliri malibang may isang anghel na naglalapag ng noo nito bilang nagpapatirapa kay Allāh, pagkataas-taas Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating si Jibrīl sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at nagsabi: Paano ninyong itinuturing ang mga nakilahok sa [labanan sa] Badr sa inyo? Nagsabi siya: Kabilang sa pinakamainam sa mga Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano ang pumipigil sa iyo na bisitahin kami nang mas maraming beses sa pagbisita mo sa ami?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Mas-ud,Nagsabi siya: Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Nakita ko si Jibrel sa Sidratil Muntaha (Isang punong-kahoy ng lote sa walang hanggang kapaligiran sa ikapitong palapag ng kalangitan), at sa kanya ay may Anim na daang pakpak))Nagsabi siya: Tinanong ko si `Asim tungkol sa mga pakpak?Tumanggi siya na ipaalam sa akin,Nagsabi siya: Ipinaalam sa akin ng ilan sa mga kasamahan niya:((Na ang isang Pakpak ay nasa pagitan ng Silangan at Kanluran)) Isinaysay ni Imam Ahmad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inibig ni Allah, pagkataas-taas Niya, ang tao, tinatawag Niya si Jibrīl [upang magsabi]: Tunay na si Allah ay umiibig kay Polano kaya ibigin mo ito. Kaya iibigin ito ni Jibrīl at mananawagan siya sa mga naninirahan sa langit: Tunay na si Allah ay umiibig kay Polano kaya ibigin ninyo ito. Kaya iibigin ito ng mga naninirahan sa langit. Pagkatapos ay ilalagay rito ang pagtanggap sa lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses