Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinag-utos sa akin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Na gawin ko ang kamelyo niya;at ipagkawang-gawa ko ang laman nito at balat nito at umbok nito,at ang hindi ko bigyan ang nagkatay nito kait kaunti
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagregalo ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang beses ng tupa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Binaluktot ko ang kwintas ng hayop [na kakatayin bilang pag-alay] ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-pagkatapos ay linagyan ko ito ng palatandaan at sinabitan niya ng kwintas o sinabitan ko ito ng kwintas-pagkatapos ay ipinapadala niya ito sa Ka`bah,at naninirahan siya sa Madinah.Hindi niya ipinagbawal sa kanyang [sarili] ang mga bagay [na ipinagbabawal sa taong nasa kalagayan ng ihram] na sa kanya ay ipinahintulot
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nakakita ng isang lalaking humihila ng kamelyo;Nagsabi siya: Sumakay ka rito,Nagsabi siya: Ito ay kamelyo,Nagsabi siya :Sumakay ka rito.Nakito ko siyang nakasakay dito at tinatabihan [sa paglalakbay] ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung hindi lamang nauna ko itong gawin,tunay na hindi ko ito babawiin; Hindi ako mag-aalay, kung hindi lamang mayroon akong pang-alay, tunay na ako ay nagtanggal na ng ihrām.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses