Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag uminom ang Aso sa lalagyan ng isa sa inyo,hugasan niya ito ng pitong beses.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ito ay hindi marumi. Tunay na ito ay kabilang sa mga lalaking umiikut-ikot sa inyo at mga babaing umiikut-ikot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumaan kay Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang mga kalalakihan mula sa Quraysh,na kinakaladkad nila ang mga tupa nila na tulad ng Asno,Nagsabi sa kanila ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Kung kinuha kamang ninyo ang balat nito)) Nagsabi sila: Ngunit ito ay patay na? Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Linilinisan ito ng Tubig at Qardh { buto ng punongkahoy na may tinik} )).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Tasa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nabasag,naglagay siya sa lugar ng nabasag nang kable na yari sa pilak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses