උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඔබ කිසිවෙකුගේ භාජනයක සුනඛයා පානය කළ විට, එය සත් වතාවක් සෝදා හරින්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු රන් හා රිදී භාජනයක පානය කළේ ද සැබැවින්ම ඔහුගේ කුසෙහි හඬ නැගෙනුයේ අපායේ ගින්නය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම ඌ අපිරිසිදු සතෙකු නොවේ. ඌ නුඹලා සමග සැරිසරන්නන් හා සැරිසරන්නියන් අතුරින් වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ