Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinagtatagubilin ko kay Allah ( sa pangangalaga niya) ang Relihiyon mo,at ang Katapatan mo,at mga Huling Gawain mo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagpadala ipinadalang [hukbong sandatahan] sa tribo ng Lihyan;Ang sabi niya: ((Katotohanang lalabas sa bawat dalawang lalaki ang isa sa kanila at ang gantimpala sa pagitan nilang dalawa))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses