Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

O Allah!Tunay na siya ay iniibig ko,kaya Ibigin siya,at ibigin ang sinumang umibig sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Ibrahim ay anak ko,At siya ay pumanaw sa [Gulang] ng pagpasuso,At tunay na sa kanya ay may dalawang Nagpapasuso,gaganapin nilang dalawa ang pagpapasuso sa kanya sa Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Barra malugod si Allah sa kanya,ay nagsabi: Nang mamatay si Ebrahim-Sumakanya ang pangangalaga-Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:(( Tunay na sa kanya ay may nagpapasuso sa Paraiso)) Isinaysay ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses