Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay hindi tumatanggi sa regalong pabango.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang inalok ng balanoy ay huwag tanggihan ito sapagkat ito ay magaan dalahin, mabango ang amoy.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay ay bigyan niyang dangal ang kanyang bisita ng kanyang regalo ang sabi nila: at ano ang kanyang regalo? Oh Sugo ni Allah, sabi Niya: ang araw niya at ang gabi niya, at ang pagbisita ay tatlong araw, kaya kung anuman ang sumobra doon iyon ay kawang gawa sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kang makikipag-kaibigan maliban sa mananampalataya,at walang kakain sa pagkain mo maliban sa [taong] may takot [sa Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kayo ay tatlo ay huwag magbulungan ang dalawa na hindi kasama ang isa pa, malibang nakahalo kayo sa mga tao, dahil iyon ay magpapalungkot sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag patayuin ng lalaki ang isang lalaki sa inuupuan niya,pagkatapos ay uupo siya rito,subalit magluwang kayo at magpalawak kayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Afṭara `indakumu ­ṣṣā'imūna wa akala ta`āmakumu ­l'abrāra wa ṣallat `alaykumu ­lmalā'ikah. (Nagsagawa ng ifṭār sa piling ninyo ang mga nag-aayuno, kumain ng pagkain ninyo ang mga nagpapakabuti, at dumalangin para sa inyo ang mga anghel.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Tunay na ang demonyo ay dumadaloy mula sa anak ni Adan gaya ng pagdaloy ng dugo at tunay na ako ay natakot na pumukol siya sa mga puso ninyong dalawa ng kasamaan," o nagsabi siya: "...ng anuman."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses