فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

نبي - صلی الله علیه وسلم - به خوشبویي نه ردوله.
عربي انګلیسي فرانسوي