زیر شاخه ها

فهرست احادیث

همانا پيامبر - صلى الله عليه و سلم - هيچگاه عطر را رد نمى كردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به سخن ديگران گوش دهد و آنان راضی نباشند، روز قيامت در گوش هايش سُرب گداخته می ريزند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به هرکس ريحانی هديه شد، آن را رد نکند؛ زيرا ريحان، سبک و خوش بوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی نزد آنها از رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب تر نبوده است با این همه، هرگاه او را می دیدند بر نمی خاستند چون می دانستند این کار را ناپسند می داند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به الله و روز قيامت ايمان دارد، باید مهمانش را گرامی بدارد و جايزه اش را بدهد. عرض کردند: ای رسول خدا، جايزه اش چيست؟ فرمود: «(پذيرايی به بهترين شکل و در حد توان در) يک شبانه روز؛ و مهمانی، سه شبانه روز است و بيش از آن، صدقه و احسانِ ميزبان نسبت به مهمانِ اوست».
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از ما هنگامی که وارد مجلس پيامبر صلى الله عليه وسلم می شد، در انتهای مجلس می نشست.
عربي انگلیسی فرانسوی
جز با مؤمن دوستی و همنشينی مکن و غذايت را جز پرهيزگار نخورَد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه سه نفر با هم بوديد، نبايد دو نفر بدون مشارکت شخص سوم با يکديگر درِگوشی صحبت کنند تا اينکه در جمع مردم قرار بگيريد؛ زيرا اين کار، شخص سوم را نگران و ناراحت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچكس، ديگری را از جايش بلند نكند که خود در آنجا بنشيند، ولی برای ديگران جا باز كنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
روزه داران نزد شما افطار کنند، نيکان غذای تان را بخورند و ملائکه بر شما درود بفرستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما دعوت شد، بايد اجابت کند؛ اگر روزه داشت - برای ميزبان - دعا نمايد و اگر روزه نداشت، غذا بخورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين مجالس، وسيع ترينِ آن هاست.
عربي انگلیسی فرانسوی
شيطان همانند خون در بدن انسان جريان می يابد و من ترسيدم که شايد شيطان در دلهای تان گمانِ بدی انداخته باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی