Talaan ng mga ḥadīth

Ayon kay Abdullah bin Omar malugod si Allah sa kanilang dalawa:Na siya ay nagdeborsiyo sa kanyang asawa na siya ay nagreregla.Binanggit iyon ni Omar sa sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kaya`t sumambulat sa galit sa kanya ang sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Pagkatapos ay nagsabi siya:"Balikan niya ito."Pagkatapos ay panatilihin niya ito hanggang sa matapos nito ang regla.Pagkatapos ay magreregla ito at matatapos nito ang regla.Kung nais niyang diborsiyuhin ito ay diborsiyuhin niya ito na walang regla bago niya nakatalik. Iyan ang iddah gaya ng ipinag-utos ni Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan."Sa isang pananalita:"Hanggang sa magregla siya ng regla sa hinaharap,bukod pa sa regla niya na dinoborsiyo mo siya."Sa isang pananalita:Nahadlangan ito sa diborsiyo nito at binalikan ito ni Abdullah gaya ng ipinag-utos sa kanya ng Sugo ni Allah,-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Wala kang karapatan sa kanya sa sustento.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagnanais ka bang bumalik kay Rifā`ah? Hindi, hanggang sa matikman mo ang pulot niya at matikman niya ang pulot mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tinapos ng `iddah ang taning nito; alukin mo siya ng kasal sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu