Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Wala kang karapatan sa kanya sa sustento.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses