زیر شاخه ها

فهرست احادیث

نه (نمی تواند با او ازدواج کند) تا اینکه شوهر دیگری همان شیرینی را از او بچشد که شوهر اول از او چشیده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه چیز است که جدی بودن آنها هم جدی است و شوخی بودن آنها هم جدی محسوب می شود: نکاح و طلاق و رجوع کردن.
عربي انگلیسی فرانسوی
نذر انسان در آنچه مالکش نیست، درست نبوده و اعتباری ندارد و حق آزادی برده ای را که مالک نیست ندارد و مالک طلاق زنی نیست که در همسری او نمی باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نفقه ای بر عهده ی او نداری.
عربي انگلیسی فرانسوی
هریک از آنها را که می خواهی طلاق بده.
عربي انگلیسی فرانسوی