Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nagnanais ka bang bumalik kay Rifā`ah? Hindi, hanggang sa matikman mo ang pulot niya at matikman niya ang pulot mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinapos ng `iddah ang taning nito; alukin mo siya ng kasal sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses