Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai nhận người nào làm cha trong khi y biết rõ người đó không phải là cha mình thì Thiên Đàng là nơi cấm y vào.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ bác bỏ cội nguồn, ai đã phủ nhận cha mình thì y là Kafir.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp