Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang may alay na iaalay, kapag dumating ang bagong buwan ng Dhulḥijjah, huwag nga siyang kukuha mula sa buhok niya ni mula sa mga kuko niya ng anuman hanggang sa makapag-alay siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumatay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah aat pangalagaan-ng dalawang tupa,na may naghalong kulay [ng puti at itim],at may dalawang sungay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
((Nagdasal ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw ng Pagkatay,pagkatapos ay nagsermon,pagkatapos ay nagkatay, at Nagsabi siya: Sinuman ang kumatay bago siya magdasal,ay magkatay ng iba bilang kapalit niya,at sinuman ang hindi pa nakapagkatay,ay kumatay sa pangalan ni Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses