ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നബി (ﷺ) കൊമ്പുകളുള്ള, വെളുപ്പിൽ കറുപ്പ് കലർന്ന നിറമുള്ള രണ്ട് ആടുകളെ (ഉദ്ഹിയ്യത്) അറുക്കുകയുണ്ടായി.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്