උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකුට (හජ් සමයේ) කපන්නට කැප කළ සත්වයකු වන්නේද ඔහු දුල් හජ් මාසයේ නව සඳ උදා වූ විට ඔහුගේ රෝම හෝ ඔහුගේ නියපොතු කිසිවක් උල්හිය්යා ලබා දෙන තෙක් ඉවත් නොකළ යුතුය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ