Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nakarinig ng iba`t-ibang boses na nagtatalo sa pintuan ng kuwarto niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi maghahatol ang isa sa inyo sa pagitan ng dalawa na siya ay galit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbili ang lalaki sa isang lalaki ng ari-arian,natagpuan ng bumili ng ari-arian sa ari-arian nito ang garapon na naglalaman ng ginto.Ang sabi ng nakabili ng ari-arian;Kunin mo ang ginto mo,dahil ang binili kolang ay ang lupa mo at hindi ko binili ang ginto,Ang sabi ng may-ari ng lupa:Ang ibininta ko sa iyo ay ang lupa at ang napapaloob dito.Nagpahatol sila sa isang lalaki:Ang sabi ng naghatol sa kanilang dalawa:Mayron ba kayong anak?Nagsabi ang isa sa kanilang dalawa:mayroon akong binata,At ang sabi ng ikalawa:mayroon akong dalaga.Nagsabi siya:Ipaasawa ninyo ang binata sa dalaga,at gumugol kayo sa kanilang dalawa mula sa ginto at magkawang-gawa kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroong dalawang babae at kasama nila ang dalawang anak nila,Dumating ang Lobo at at tinangay niya ang isa sa anak nilang dalawa.Ang sabi nang may-ari nito,Tunay na ang tinangay nito ay ang anak mo,At ang sabi naman ng iba; Tunay na ang tinangay nito ay ang anak mo,Nagpahatol silang dalawa kay Propeta Dawūd-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ibinigay niya ang karapatan sa nakakatanda.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses