Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nakarinig ng iba`t-ibang boses na nagtatalo sa pintuan ng kuwarto niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroong dalawang babae at kasama nila ang dalawang anak nila,Dumating ang Lobo at at tinangay niya ang isa sa anak nilang dalawa.Ang sabi nang may-ari nito,Tunay na ang tinangay nito ay ang anak mo,At ang sabi naman ng iba; Tunay na ang tinangay nito ay ang anak mo,Nagpahatol silang dalawa kay Propeta Dawūd-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ibinigay niya ang karapatan sa nakakatanda.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses