උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා තම නිවසේ සිදු කරමින් සිටියේ කුමක් දැ?යි විමසන ලදී. ඇය: එතුමා තම නිවසේ කටයුතුවල නිරතවන්නෙකු වූහ. එසේම සලාතයේ වේලාව පැමිණි විට සලාතය සඳහා පිටත්ව ගියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
බරීරා තුමිය හා ඇයගේ ස්වාමියා පිළිබඳ කතාව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ