Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

May lalaking nagtanong sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: tungkol sa pag-aayuno sa paglalakbay nagsabi siya: "Kung ninais mo, mag-ayuno ka; at kung ninais mo, tumigil ka."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay muntik na siyang inaabutan ng Fajr at siya ay nasa kalagayan ng Junub sa kanyang asawa,pagkatapos ay naliligo siya at nag-aayuno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses