Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanang sapat na sa iyo na idampi mo sa kamay mo ng ganito: pagkatapos ay idinampi niya ang dalawang kamay niya sa lupa ng isang beses,at pagkatapos ay pinunasan ng kaliwa ang kanan,at ang sa ibabaw ng palad niya at ang mukha niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nakakita ng isang lalaking nag-iisa,Hindi nagdadasal sa mga tao,Nagsabi siya: O pulano! Ano ang pumipigil sa iyo sa pagdarasal kasama ang mga tao? Nagsabi siya:O Sugo ni Allah,Ako ay naging Junob ( nakipagtalik o linabasan), at walang tubig.Nagsabi siya: Gumamit ka ng alikabok,sapagkat ito ay sapat na sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagtagumpay ako dahil sa takot,at ipinagkaloob sa akin ang mga susi sa kalupaan,at pinangalanan akong si Ahmad,at ginawa ang lupa para sa akin na dalisay,at ginawa ang nasyon ko na pinakamainam sa mga nasyon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ginawang ang linya natin sa [pag-aalay ng dasal] ay tulad ng paglinya ng mga Anghel,at Ginawa ang buong kalupaan para sa atin ay Masjid,at Ginawa ang alabok nito para sa atin ay dalisay kapag hindi tayo nakatagpo ng tubig,at nabanggit niya ang iba pang bagay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumama ka sa Sunnah,At gagantimpalaan sa iyo ang pagdarasal mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang malinis na buhangin ay siyang isinasagawang wudhu ng muslim kahit hanggang sampung taon,kapag nakatagpo ka ng tubig,ihaplos mo ito sa iyong balat,sapagkat ito ay higit na mabuti
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses