Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

"O Sugo ni Allāh, tunay na mayroon akong dalawang kapit-bahay kaya sa alin sa kanilang dalawa ako magreregalo?" Nagsabi siya: "Sa pinakamalapit sa kanilang dalawa sa iyo sa pintuan."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ikaw, kung sakaling ibinigay mo iyon sa [isa sa] mga tiyuhin sa ina mo, ay magkakamit ng gantimpala mong higit na mabigat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagregalo ako sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ang isang mabangis na Asno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag mo itong bilhin,at huwag mong bawiin ang ipinagkawang-gawa mo,kahit ibigay niya sa iyo sa halagang isang Dirham;Dahil ang bumabawi sa ipinagkaloob nito ay tulad ng pagbalik sa isinuka nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang bumabawi sa regalo niya ay gaya ng kumakain sa isinuka niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na may isang babaing nagdala sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng isang hinabing balabal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Humatol ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, [ng pagsang-ayon] sa habang-buhay na kaloob para sinumang ipinagkaloob ito sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses