زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ای رسول خدا، دو همسايه دارم؛ به کداميک از آنها هديه بدهم؟ فرمود: «به آن که درب خانه اش به تو نزديک تر است».
عربي انگلیسی فرانسوی
ولی اگر او را به دايی هايت می بخشيدی، پاداشِ بيشتری به تو می رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
گورخری به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدا کردم.
عربي انگلیسی فرانسوی
پيامبر صلى الله عليه وسلم شخصی از طايفه ی «اَزد»، به نام «ابن لُتبيّه» را برای جمع آوری زکات فرستاد و چون به مدينه بازگشت، گفت: اينها، (اموال زکات و) مالِ شماست و اين را هم به من هديه داده اند. پيامبر صلى الله عليه وسلم بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الله فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
آن را نَخَر و در پیِ بازپس گيریِ صدقه ات نباش؛ هرچند آن را به يک درهم به تو بدهد؛ زيرا کسی که هدیه ی خود را پس می گيرد، مانند کسی است که استفراغ خود را می خورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که بخشش خود را پس می گيرد، مانند کسی است که استفراغ خود را می خورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
زنی پارچه ی بافته شده ای نزد پيامبر صلى الله عليه وسلم آورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم برای کسی که مال و اموالی به او بخشیده شده بود، به عُمْرَى قضاوت نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
آزاد کردن برده برای کسی است که صاحب نعمت آزاد کردن آن است.
عربي انگلیسی فرانسوی