Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinagbawal ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang pagsapak sa mukha at ang pagtatak sa mukha.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mangilag kayong magkasala kay Allah dahil sa mga piping hayop na ito, kaya sakyan ninyo ang mga ito habang naaangkop at kainin ang mga ito habang naaangkop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ito ay hindi marumi. Tunay na ito ay kabilang sa mga lalaking umiikut-ikot sa inyo at mga babaing umiikut-ikot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na patayin nang nakakulong ang mga hayop.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na walang nararapaat na magparusa sa pamamagitan ng apoy kundi ang Panginoon ng apoy.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Samantalang may isang asong paikut-ikot sa isang balon na halos patayin na ito ng uhaw, walang anu-ano ay nakita ito ng isang patutot na kabilang sa mga patutot ng mga anak ni Israel. Hinubad niya ang sapatos niya at ipinansalok ito para roon. Pinainom niya iyon kaya pinatawad siya dahil doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakakita ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng isang asnong tinatakan ang mukha. Minasama niya iyon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses