Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Đừng hỏi Ta những thứ mà Ta đã bỏ qua cho các ngươi, quả thật những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì sự thắc mắc và làm trái với các vị Nabi của họ
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Điều gì Ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó, và điều gì Ta bảo các ngươi thì các ngươi hãy thực hiện nó theo khả năng của các ngươi; bởi quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì họ hỏi quá nhiều và thường làm trái lệnh các vị Nabi của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu