Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo at ang ipinag-utos ko sa inyo ay gampanan ninyo mula rito ang makakaya ninyo sapagkat napahamak lamang ang mga nauna sa inyo dahil sa dami ng mga tanong nila at pagsalungat nila sa mga propeta nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tantanan ninyo ako sa pag-uusisa ninyo. Nalipol lamang ang mga nauna sa inyo ng dalas ng pagtatanong nila at pakikipagbangayan nila sa mga propeta nila tungkol sa anuman kaya iwasan ninyo iyon. Kapag inutusan ko kayo ng isang utos ay gawin ninyo mula roon ang makakaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinagbawalan kami na sumama sa paglilibing, at hindi ito inoobliga sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses