Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

-Nag-unahan ang hindi nag-aayuno sa araw na ito sa mga gantimpala
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Panghawakan ninyo ang kapahintulutan ni Allāh na ipinahintulot Niya para sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumisan kami kasama ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa buwan ng Ramaḍān sa matinding init hanggang sa ang isa amin ay talagang naglalagay ng kamay niya sa ulo niya dala ng tindi ng init. Wala sa aming nag-aayuno maliban ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at si `Abdullāh bin Rawāḥah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses