Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ayon kay `Aishah malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi:(( Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay tunay na iniiwan niya ang gawain,at siya ay nasisiyahan na gawin ito,dahil sa takot niya na gawin ito ng mga Tao,gagawin nila itong obligado sa kanila,at hindi nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dasal na Duha (na palagian) kailanman,at tunay na ako ay nagdadasal rito)) Saheh Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Zaid bin Arqam:Katotohanan nakita niya ang mga tao na nagdarasal ng Duha`,at sinabi niya:Hindi ba nila napag-alaman na ang pagdarasal maliban sa oras na ito ay mas-mainam?Katotohanan ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:Ang dasal ng mga nagsisisi ay [isinasagawa] kapag naiinitan ang mga kamelyong inawat sa pagsuso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay 'Aishah malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: ( Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagdadasal ng Duhā nang apat na tindig,at nagdadag-dag siya sa kapahintulutan ni Allah,Saheh Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Abdullah bin Shaqeq,nagsabi siya: Sinabi ko kay `Aishah:Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ba ay nagdadasal ng Duha?(( Hindi,maliban kapag dumating siya mula sa kanyang paglalakbay)) Saheh Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses